بسیج جامعه پزشکی استان آ.شرقی با همکاری مرکز بهداشت استان برگزار کرد :
همایش جمعیت و سلامت خانواده
توجه و استفاده از پتانسیل قشر نخبگان مقوله فرهنگ‌سازی در خصوص سیاست‌های افزایش جمعیت را تسهیل می‌کند.
در همایش جمعیت و سلامت بسیج جامعه پزشکی مطرح شد:
قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: جمعیت جوان جوامع انسانی، محور توسعه پایدار است.
بسیج جامعه پزشکی استان آ.شرقی برگزار کرد:
معاونت فنی دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت و درمان در همایش سلامت جمعیت و خانواده در میان اعضای بسیج جامعه پزشکی گفت: متاسفانه برترین زوج های ما که نخبگان هستند کمترین فرزند را دارند و کشور را از ژن انسان های برتر محروم می کنند.

top_block_quicktab