مسئول تربیت و آموش سازمان بسیج جامعه پزشکی خوزستان خبر داد
تربیت و آموزش بسیج جامعه پزشکی خوزستان از برگزاری دوره تربیت مربی و سرگروه های برتر صالحین قشر بسیج جامعه پزشکی خوزستان خبر داد